حسابداری :


استاندار حسابداری شماره ۱ : نحوه ارائه صورتهای مالی PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۲ : صورت جریان وجوه نقد PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۳ : درآمد عملیاتی PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۴ : ذخایر، دارائیهای احتمالی و بدهیهای احتمالی PDF
استاندار حسابداری شماره ۵ : رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۶ : گزارش عملکرد مالی DOC
استاندار حسابداری شماره ۸ : موجودی کالا PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۹ : حسابداری پیمانهای بلندمدت PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۱۰ : حسابداری کمکهای بلاعوض دولت PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۱۱ : دارائیهای ثابت مشهود PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۱۲ : افشای اطلاعات اشخاص وابسته PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۱۳ : حسابداری مخارج تامین مالی PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۱۴ : نحوه ارائه دارائیهای جاری و بدهیهای جاری PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۱۵ : سابداری سرمایه گذاریها PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۱۶ : تسعیر ارز PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۱۷ : دارائیهای نامشهود‌ PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۱۸ : صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری درواحدهای تجاری فرعی PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۱۹ : ترکیبهای تجاری‌ PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۲۰ : حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۲۱ : حسابداری اجاره ها PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۲۲ : گزارشگری مالی میان دوره ای PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۲۳ : حسابداری مشارکتهای خاص PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۲۴ : گزارشگری واحدهای‌ تجاری قبل از بهره ‌برداری‌ DOC
استاندار حسابداری شماره ۲۵ : گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۲۶ : فعالیتهای کشاورزی PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۲۷ : طرحهای مزایای بازنشستگی PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۲۸ : فعالیتهای بیمه عمومی PDF DOC
استاندار حسابداری شماره ۲۹ : فعالیتهای ساخت املاک DOC
استاندار حسابداری شماره ۳۰ : سود هر سهم DOC
استاندار حسابداری شماره ۳۱ : داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده DOC
استاندار حسابداری شماره ۳۲ : کاهش ارزش دارائیها PDF DOC
استانداردهای حسابداری برای موبایل RAR
پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی- شماره 1 DOC
تحلیل صورتهای مالی(انگلیسی) PDF

حسابرسی :


استانداردهای حسابرسی RAR
فرم گزارش حسابرسی مالیاتی ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم PDF
فرم تائیدیه حسابرسی - حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی DOC
فرم تائیدیه حسابرسی- تائیدیه بانک DOC
فرم تائیدیه حسابرسی - درخواست تائیدیه از کارفرما DOC
فرم تائیدیه حسابرسی- تائیدیه وکیل DOC
فرم تائیدیه حسابرسی-تائیدیه سهام DOC
فرم تائیدیه حسابرسی- کالای امانی ما نزد دیگران DOC
آئین نامه ابلاغی ریاست جمهوری در رابطه با الزام حسابرسی PDF
دستورالعمل رسيدگي و ارائه گزارش افزايش سرمایه (کامل) RAR
دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني PDF
دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در مورد صورتهاي مالي تلفيقي گروه و واحد تجاري اصلي DOC
دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران DOCX

قوانین مالیـاتی و بخشنامه های مربوطه :


اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم- 1394 PDF
دستورالعمل ماده 169 مکرر در خصوص شماره اقتصادی و لزوم درج آن در صورتحسابها DOCX PDF
اصلاحیه دستورالعمل ماده 169 مکرر در خصوص معاملات فصلی DOCX
نرم افزار ثبت صورت معاملات(خرید و فروشهای) فصلی ZIP
نرم افزار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی HTML
دریافت کد رهگیری اظهارنامه الکترونیکی HTML
ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1393 PDF
ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1392 ZIP
ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1391 PDF
ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1390 EXE
ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1389 PDF
ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1388 PDF
ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1387 RAR
قانون بودجه سال 1390 کل کشور و آئین نامه اجرایی بند 78 RAR
قانون مالیاتهای مستقیم PDF DOC
آئین نامه تحریر دفاتر قانونی - ماده 95 ق.م.م. RAR
سقف مالیات بر درآمد حقوق 1389 RAR
تاکید وزیر دارایی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده PDF
رای شورای عالی مالیاتی در رابطه با قابل قبول بودن جرایم تاخیر بانکی JPG
بخشنامه در رابطه با درآمدهای کتمان شده- ماده 192 ق.م.م. DOC
مدارک مورد نیاز ممیزان مالیاتی جهت بررسی و تعیین مالیات عملکرد RAR
اصلاح ماده 17 آئین نامه تحریر دفاتر قانونی- رای دیوان عدالت اداری RAR
آشنایی با صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات PDF
فرم اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد PDF
فرم اعتراض ماده 251 مکرر PDF
فرم اعتراض/تقاضای تجدید رسیدگی مالیاتی JPG
نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 1392/01/01 DOCX
سيستم مكانيزه ماليات بر درآمد حقوق پرسنل HTML
فرم خلاصه گزارش خرید و فروش(معاملات فصلی) PDF
مصادیق ماده 104 ق.م.م DOCX
معافیت مالیات حقوق در سال 1391 PDF
معافیت مالیات حقوق در سال 1390 PDF
اشخاص مشمول آئین نامه اجرائی تبصره 4 مصوب 1379/06/12 DOCX
بخشنامه 28341 مورخ 1385/7/18 سازمان امور مالیاتی در خصوص ابهامات ماده 272 ق.م.م. DOC
رای دیوان عدالت اداری در خصوص بند یک بخشنامه 28341 DOCX
دفترچه ثبت نام مالیاتی اشخاص حقوقی (تشکیل پرونده) PDF
مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی DOCX
ابطال بخشنامه 46378 مورخ 1377/09/26 در مورد الزام مودیان به اخذ تائیدیه قبوض DOC
اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران DOC
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی DOCX
موارد مالیاتی مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعی ـ اقتصادی DOC
آئين نامه اجرائي موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم DOC
نمونه صورتجلسه توافق در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم DOCX
تمدید مهلت تسلیم خلاصه معاملات فصلی سه ماهه اول91 DOC
دستورالعمل معافیت ماده 132 ق.م.م. PDF
ابطال ماده 6 آئین نامه اجرایی افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی PDF DOC
دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات PDF PDF PDF
تحلیل صورتهای مالی(انگلیسی) PDF DOC

مالیات بر ارزش افزوده :


قانون مالیات بر ارزش افزوده RAR
فهرست عناوین کالاها و خدمات موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده- بخشنامه 1833 سال 1390 PDF

قـانون تجــــارت و موضوعات مــــرتبط :


قانون تجارت RAR
قانون تجارت- مخصوص موبایل RAR
روش ثبت و تاسیس شرکتها RAR

مطالب مربوط به قانون بیمه تامیـــــــن اجتماعی :


قانون تامین اجتماعی PDF
بخشنامه حداقل دستمزد سال 1391 PDF
بخشنامه حداقل دستمزد سال 1389 RAR
مرجع کامل سوال و جوابهای مرتبط با قانون کار و روابط کاری PDF
ارسال لیستهای بیمه به سازمان تامین اجتماعی از طریق سیستم وب (اینترنتی) PDF
وجوه مشمول و غیر مشمول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی PDF
حداقل دستمزد و سقف بیمه در سالهای 1391- 1347 DOCX
بخشنامه 14/5 جدید درآمد RAR

سایر قوانین و مطالب مرتبط :


قانون محاسبات عمومی PDF
قانون هدفمند کردن یارانه ها PDF
قانون بودجه سال 1392 DOCX
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست - هاي كلي اصل 44 قانون اساسي RAR
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور DOCX PDF
قانون شرکتهای تعاونی DOT

سایر مطالب و مقالات مفید :


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1394-1389 DOC
تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری DOCX
اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران DOC
اشتباهات متداول در تهیه صورتهای مالی شرکتها DOC
بررسی اجمالی نظام مالیاتی کانادا PDF
خلاصه آیین نامه قانون حمایت از شرکتهاي دانش بنیان PDF
مسئولیت حسابرسان در قبال تقلب DOC