مشاوره مالیاتی:


ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات عملکرد شرکتها و موسسات،
ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات حقوق شرکتها و موسسات،
ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات تکلیفی شرکتها و موسسات،
ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده VAT شرکتها و موسسات،
ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با چگونگی استغاده از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه و اخذ معافیت های مالیاتی مقرر در قانون،
ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با تهیه لوایح اعتراضی و دفاعیه های مالیاتی به منظور احقاق حقوق مالیاتی شرکتها و موسسات و در صورت لزوم حضور مدیران شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر ارکان عالی رسیدگی کننده،
ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با پیگیری و استرداد اضافه پرداخت مالیاتی شرکتهای پیمانکاری (پیش پرداختهای مالیاتی) از سازمان امور مالیاتی،
ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با تهیه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی (اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده VAT)،