منشور اخلاقی و مشتری مداری (آیین رفتار حرفه ای) :


شرکت بهبود ارقام پارسیان در حوزه مشتری مداری، خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی وضوابط قانونی دانسته و تلاش دارد ، با ارائه اطلاعات مفید وصحیح ، منافع مشتریان را دنبال نموده و سعی در ایجاد ارزش برای مشتریان در این راستا دارد. از دیدگاه این شرکت ، مشتری فردی پاسخگو به جامعه است و خود را موظف می دانیم از کلیه توان و تجربیات خود در راستای پیشبرد اهداف مشتریان شرکت استفاده نماییم وشرکت ها و موسسات طرف قرار داد خود را در جهت کمک به اتخاذ یک استراتژی تجاری و مالی مناسب یاری رسانیم .

ما بر این باور ایمان داریم که پیشرفت ما در گرو پیشرفت مشتریانمان خواهد بود .
امانت داري ، پاسداری و نگهداشت اسرار كـاري و اطلاعات مشتريان، بزرگ ترين و شاخص ترین دليـل ادامـه همكـاري ما با آنهاست.
  رفتار ما و مجموعه كاركنان شركت در برخورد با مشتري بايـد سـبب رضايتـمندي و ايجـاد حـس آرامـش توام با اطمينان در مشتري گردد.
 مشتري ، شريك تجاري ماست و موفقيت مجموعه ما در گرو رضايت مندی مشـتريان از مجموعه خدمات ارائه شده مي باشد.
صداقت ، كليد امتداد موفقيت ميباشد ، با راستگوئي و پايبندي به فرهنگ پاسخگوئي ، همواره در تلاش براي آسايش مشتري و كاركنـان شرکت مي باشيم.
بايد براي مشتريان و وقت ، سرمايه ها و نيروهاي آنها ، ارزش قائل بود تا حضور در كنار آنها ، سبب كمك به حركت رو به رشد ایشان گردد.
 كاركنان ، سرمايه هاي اصلي شركت ميباشند ، بنابراين تمـام تلاش ما ، آسايش و آرامش فكري ، مادي و معنوي آنهاست.
 رعايت اصول اخلاقي ، صفات معنوي ، نظـم و ترتيب ، وقت شـناسي ، آراستگي ، مهرورزي و رعايت انصاف و عدالت ، سرلوحه هميشگي كار ماست.
  اگر حضور ما و خدمات ما سبب كمك به اقتصاد جامعه ، آسايش مردم ، گسترش تكنولوژي موجود و بهبود اوضاع مشتري نگردد مــا ديگر نخواهيم بود.
 پيشنهادات ، انتقادات و نظرات مشـتريان و كاركنـان ، همواره سبب افزايش كيفيت خدمات و محصـولات ما به آنهاسـت.

  هرچند بدون درآمد مناسب قادر به ادامه خدمت نخواهيم بود ولي سود مادي هدف ما نيست و كارآفريني بزرگترين دغدغه ما براي كمك به اقتصاد كشور است.  حقوق مادي و معنوي شركت ها و مشتريان نسبت به محصولات آنها را محترم شمرده و از هرگونه عمل غیر اخلاقی و خلاف قانون، خودداري مي نمائيم.  خدمات شرکت در جهت توسـعه و پیشرفت جـامعه و حفـظ منـابع ملـي مي باشـد.