آقای سید محمد ساداتی لمردیکارشناش ارشد حسابداری
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

افتخارات:


اخذ گواهینامه جایزه مدیریت مالی ایران در سال 1391
عضو انجمن حسابداران خبره ایران (IFAC)
عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران (IMCA)
عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران (IASFM)
عضو انجمن مهندسی مالی ایران (IFEA)
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (IAIA)
عضو انجمن حسابدارای مدیریت ایران (IMAA)
عضو انجمن حسابداری ایران (IAA)

سوابق اجرایی:

*از سال 1395 بعنوان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات مالی و مشاوره مدیریت بهبود ارقام پارسیان
*سال 1392 الی 1395 مدیر ارشد مالی و اقتصادی شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر (EPC فازهای 13و 15،16 و 22،23،24 پارس جنوبی)
*سال 1390 الي 1392 معاون مالی و اقتصادی و عضو هیأت مدیره شرکت تکنو انرژی سپهر کیش (پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ فازهای 13و 15،16 و 22،23،24 پارس جنوبی)
*سال 1389 الی 1390 کارشناس ارشد بودجه و بهای تمام شده شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر(EPC فازهای 13و 15،16 و 22،23،24 پارس جنوبی)
*سال 1388 الی 1389 مسئول حسابرسی و حسابداری مدیریت شرکت قائم
*سال 1386 الی 1388 مسئول حسابرسی موسسه فاطر
*سال 1375 الی 1386 مدیر مالی شرکت دیار سبز گلستان